Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trên đà đi lên của nền kinh tế kéo theo sự tăng lên không ngừng về số lượng doanh nghiệp, nhưng cũng không ít doanh nghiệp cũng bị giải thể do cơ chế đào thải. Nguyên nhân của việc giải thể có thể đến từ các nguyên nhân chủ quan như sự yếu kém về quản lý và đường lối chính sách phát triển, cũng có thể là do những nguyên nhân khách quan như thiên tai, dịch bệnh. Trong bài viết này, mời bạn đọc cùng Giang Anh Law tìm hiểu quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục giải thể doanh nghiệp.


1. Giải thể doanh nghiệp là gì ? 

Giải thể doanh nghiệp là việc các chủ doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh và sự tồn tại của doanh nghiệp đồng thời tiến hành làm các thủ tục pháp lý với cơ quản quản lý có thẩm quyền về việc giải thể, nhằm mục đích chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp đó.


2. Điều kiện giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.


3. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

Căn cứ khoản 1 điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp có quy định khác.


4. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp (trừ trường hợp đối với doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) gồm các bước như sau:

Bước 1:  Thông qua nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp
Nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: (1) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; (2) Lý do giải thể; (3) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; (4) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; (5) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Bước 2: Thanh lý tài sản doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 3: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan. Phương án giải quyết nợ phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Đầu tiên, Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp là 05 ngày kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. 
Tiếp đến, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp hoặc ý kiến phản đối của bên có liên quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên. 

Trên đây là những nội dung pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hiện nay, Giang Anh Law đang là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, hướng dẫn, trợ giúp khách hàng thực hiện các thủ tục và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vấn đề trên. Để được giải đáp thắc mắc hoặc cần tư vấn, trợ giúp của các luật sư, bạn có thể liên hệ tới Công ty Luật TNHH Giang Anh qua địa chỉ website: https://gianganhlaw.com hoặc Hotline tư vấn: 0345 428 668 để được hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *