Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 2023

ĐƠN XIN HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân …

Tôi là:………………………………………………
Sinh ngày: ……………….
CCCD số:………………………………………………………………………….
HKTT:………………………………………………………………………….

Tại bản án hình sự sơ thẩm (hoặc phúc thẩm) số …../….. ngày …. tháng ….. năm …. của Tòa án Nhân dân ….. đã tuyên phạt tôi …. năm tù về tội ……. thời gian tù tính từ ngày thi hành án.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quý Tòa một việc như sau:

[Trình bày rõ lý do, căn cứ xin tạm hoãn được quy định tại Điều 67 BLHS 2015]
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ví dụ: Tôi biết mình đã vi phạm quy định của pháp luật và phải chịu hình phạt đích đáng cho hành vi của mình. Tuy nhiên tôi là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu tôi phải chấp hành hình phạt tù trong thời gian này thì gia đình sẽ gặp khó khăn. Do đó, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 67 BLHS 2015, tôi kính mong quý Tòa xem xét và cho tôi hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật trong vòng 01 năm.
Tôi xin cam đoan lý do xin hoãn chấp hành án phạt tù là đúng sự thật và tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục tài liệu kèm theo gồm:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *